BEVEZETÉS

 • Jelen Szabályzat a BUS4YOU Kft. (továbbiakban: Vállalkozás) adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából.
 • A Szabályzat megállapítása és módosítása a vállalkozás ügyvezetőjének hatáskörébe tartozik.

 

 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA
  • Jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a vállalkozás eleget tegyen az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) jogszabályi előírásoknak, a webáruházban történt megrendelések és azok nyilvántartásainak vezetése során gondoskodjon az adatok biztonságáról, érvényre juttassa az adatvédelmi szabályokat és megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést.

 

A szabályozott vállalkozás adatai:

 

név:

BUS4YOU Szervező és Szolgáltató Kft.

rövidített név:

BUS4YOU Kft.

székhely:

1162 Budapest, Paradicsom utca 4/A.

postacím:

1162 Budapest, Paradicsom utca 4/A

telefonszám:

+3670 673 0044

adószáma:

25866395-2-42

e-mail fiók:

info@bus4you.hu

honlap:

www.norinartbudapest.hu

képviseli:

Kópis Klaudia ügyvezető

 

Adatvédelmi felelős:

név:

Kópis Klaudia

mobil telefonszám:

+3670 673 0044

e-mail cím:

kopis.klaudia@gmail.com

 

 

Tárhelyszolgáltató

Név: Profitárhely Kft.
Székhely és levelezési cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
Telefonszáma: +36202540866
E-mail cím: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu
Weboldal: www.profitarhely.hu

 

 1. A Szabályzat hatálya

A Szabályzat hatálya kiterjed a Vállalkozás valamennyi tisztségviselőjére, munkatársára és valamennyi olyan tevékenységére, amikor és ahol személyes adat kezelése történik.

Minden olyan munkavállaló és megbízott, aki munkakörénél fogva a foglalkoztatással összefüggésben személyes adatot kezel, köteles a jelen Szabályzat rendelkezéseit betartani és a Szabályzat változásait nyomon követni. A Vállalkozás folyamatosan ellenőrzi a jelen Szabályzat betartását, adott esetben az adatkezelési folyamatokat felülvizsgálja és módosítja a jelen Szabályzat rendelkezéseit.

Személyi hatály:

Kezelt személyes adat

Adatok kategóriái

Jogalap

BUS4YOU Kft.  munkavállalóinak adataival kapcsolatos adatkezelés

kapcsolattartási, elszámolási és személyes adatok

–          jogszabályi kötelezettség teljesítése

–          jogos érdeken alapuló érdekmérlegelés

–          hozzájárulás

BUS4YOU Kft. tevékenysége során beérkezett árajánlatkérő természetes személyek adatai

kapcsolattartási és személyes adatok

–          jogszabályi kötelezettség teljesítése

–          hozzájárulás

BUS4YOU Kft. vásárlói, internetes webáruházi megrendelői, tevékenysége során szerződő ügyfelei személyes adatai

személyes adatok

–          jogszabályi kötelezettség

–          hozzájárulás

–          jogos érdeken alapuló érdekmérlegelés

–           

BUS4YOU Kft. szerződéses partnerei adatainak nyilvántartása

kapcsolattartási adatok, személyes adatok

–          jogszabályi kötelezettség teljesítése

–          jogos érdeken alapuló érdekmérlegelés

–          hozzájárulás

 

Tárgyi hatály:

 

1.

a Vállalkozás működése során kezelt valamennyi személyes adatra, az informatikai rendszerben kezelt vagy feldolgozott adatra, melyek tényleges megjelölésére az egyes adatkezelési célokat részletező fejezetekben kerül sor

2.

a Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos, működése során keletkező közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra

3.

az adatkezelés eredményeképpen létrejött adatra

4.

a Vállalkozásnál alkalmazott valamennyi hardver- és szoftvereszközre

 

Időbeli hatály:

Jelen Szabályzat aláírásának napjától annak módosításáig, vagy visszavonásáig érvényes. A Szabályzat felülvizsgálatára 3 évente kerül sor, mely idő lerövidül amennyiben jogszabályi, szakmai, strukturális vagy egyéb változások szükségessé teszik a felülvizsgálatot.

 

 1. Értelmező rendelkezések

Jelen Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke, valamint az Infotv. 3. § tartalmazza. Ennek megfelelően kiemeljük a főbb fogalmakat:

érintett [Infotv. 3.§ 1. pont]: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat [Infotv. 3.§ 2. pont]: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

különleges adat [Infotv. 3.§ 3. pont]: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kissebséghez tartozásra, a politikai véleményre, pártállásra, vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, párttagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat

hozzájárulás [Infotv. 3.§ 22. pont]: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő [GDPR rendelet 4. cikk, 7. pont]: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

adatkezelés [Infotv. 3. § 10. pont]: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás [Infotv. 3. §. 11. pont]: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal [Infotv. 3. §. 13. pont]: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés [Infotv. 3. §. 13. pont]: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegsemmisítés [Infotv. 3. §. 16. pont]: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás [Infotv. 3. §. 17. pont]: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfelelős [Infotv. 3. §. 19. pont]: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

adatvédelmi incidens [GDPR 4. cikk 12. pont]: adatvédelmi incidens akkor következik be, amikor biztonsági incidens éri az adatokat, amelyekért az adatkezelő felel, melynek eredményeképpen sérül a titoktartási kötelezettség, a hozzáférhetőség vagy az integritás. Ha ez bekövetkezik és az incidens feltehetően kockázatot jelent az érintettek jogaira és szabadságaira nézve az adatkezelő köteles bejelenteni az esetet a felügyeleti hatóságnál. Amennyiben vállalkozása/szervezete adatfeldolgozó, minden adatvédelmi incidenst jelentenie kell az adatkezelőnek. Amennyiben az adatvédelmi incidens nagy kockázatot jelent az érintettekre nézve, őket is tájékoztatni kell

harmadik személy [Infotv. 3. §. 22. pont]: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

 1. Hatályos vonatkozó jogszabályok

A Vállalkozás adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR);
 • Magyarország Alaptörvénye VI. cikk
 • évi CLIV. törvény egészségügyről (továbbiakban: Eütv.);
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.)
 • a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
 • a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tbj.)
 • évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
 • évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról
 • 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól
 • évi XCIII. törvény az illetékekről [33. § (2) bek. 38. pont]
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
 • évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.)

 

 1. Alapelvek [GDPR rendelet 5. cikk]
 • A Vállalkozás adatkezelői tevékenységét a jelen Szabályzatban foglalt okokból végzi.
 • A Vállalkozás mindenkori ügyvezetője határozza meg a Vállalkozás dolgozóinak adatkezeléssel kapcsolatos feladatait. Tevékenységük célja, hogy törvényes és tisztességes módon, az adatkezelés minden szakaszában biztosítsák az adatok pontosságát, gondoskodjanak az érintett személyes adatainak védelméről jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés vagy megsemmisülés esetén.
 • A Vállalkozás az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).
 • A személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség).
 • Az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság).
 • A Vállalkozás pontosan és naprakészen kezeli az adatokat (pontosság).
 • Az adatok tárolását a Vállalkozás olyan formában végzi, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé (korlátozott tárolhatóság).
 • A Vállalkozás a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).
 • Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 • A Vállalkozás az adatkezelés során fizikai (zárható szerkény), eljárási – logikai (elektronikus adatok kezelése során felhasználónév és jelszó, jogosultsági rendszerek, tűzfal és vírusvédelmi rendszerek), valamint adminisztratív adatvédelmi rendszereket alkalmaz.
 • A Vállalkozás tisztségviselői és munkatársai csak azokhoz az – akár papíralapú, akár elektronikus adathordozón tárolt – iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre feladatuk elvégzéséhez szükségük van, vagy amelyekre az ügyvezető felhatalmazást ad.
 • Hozzájárulásnak minősül, ha az érintett a Vállalkozás norinartbudapest.hu vagy www.bus4you.hu honlapján található nyilatkozatok kitöltésével és elküldésével az adatkezeléshez hozzájárul, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.
 • Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl. tagság, útiköltség elszámolás, képzésen és rendezvényen való részvétel – a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.
 • A Vállalkozás nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
 • Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 • A Vállalkozás a számú melléklet szerinti általános adatkezelési tájékoztatóját a honlapján a Kapcsolat, információk/Adatkezelési Szabályzat menüpont alatt elérhetővé teszi az érintettek számára. E tájékoztató célja, hogy a Vállalkozás az érintetteket e nyilvánosan is elérhető formában az adatkezelés megkezdése előtt és annak folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztassa az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg a személyes adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. E tájékoztató elérhetőségéről az érintetteket tájékoztatni kell.
 • A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés (mint például a Vállalkozási tagsággal kapcsolatos adatkezelés) az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelés jogalapját törvény határozta meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ebben az esetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg a személyes adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
 • Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.
 • A Vállalkozás az adatkezelés során fizikai (zárható szerkény), eljárási – logikai (elektronikus adatok kezelése során felhasználónév és jelszó, jogosultsági rendszerek, tűzfal és vírusvédelmi rendszerek), valamint adminisztratív adatvédelmi rendszereket alkalmaz

 

 1. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
 1. A GDPR rendelet 30. cikke szerint minden adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:
 1. a) az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;
 2. b) az adatkezelés céljai;
 3. c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
 4. d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;
 5. e) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk,
 6. f) a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;
 7. g) az adatkezelés biztonságát célzó technikai és szervezési intézkedések általános leírása.
 1. A nyilvántartást írásban kell vezetni, ideértve az elektronikus formátumot is.
 2. Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselője megkeresés alapján a felügyeleti hatóság részére rendelkezésére bocsátja a nyilvántartást a jogszabályi előírások betartásával.
 1. Tisztségviselők, munkavállalók adatainak kezelése
 2. A személyes, illetve a személyügyi adatok (személyi irat) nyilvántartásának alapszabálya, hogy a munkavállalókról csak a munkaviszonnyal összefüggő, illetve az általa megengedett adatokat szabad tárolni.
 3. Minden munkavállalónak joga van megismerni a személyével összefüggésben tárolt adatokat.
 4. A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat vagy adatlap kitöltése kérhető, amely személyiségi jogait nem sérti. Az adatok harmadik személlyel, különösen a munkaviszony megszűnése után az új munkáltatóval csak abban az esetben közölhetők, ha a munkavállaló ehhez a közléshez hozzájárult vagy kifejezetten kéri azt.
 5. A személyi iratokat ABC sorrendben elhelyezve a Vállalkozás hivatalos helyiségében, zárt szekrényben kell tárolni, megakadályozva, hogy illetéktelenek hozzájuthassanak.
 6. A személyi iratokat az illetékes ügyintéző a munkavégzéséhez szükséges mértékben használhatja. Az iratokba – ezen kívül – csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának van betekintési joga, valamint ellenőrzéskor a hivatalos szerveknek.

 

 1. Szerződés teljesítésének kötelezettségén alapuló adatkezelés

 

Adatkezelés célja

A Vállalkozás tevékenysége során létrejött szerződések teljesítése.

Kezelt személyes adatok köre

–          megrendelők neve

–          megrendelők telefonszáma, elérhetősége

–          megrendelők e-mail címei

–          megrendelők lakcíme

Adatkezelés jogalapja

A Vállalkozás megrendelői részére terméket/szolgáltatást értékesít. Ezek teljesítéséhez a megrendelő természetes személyek adatainak kezelése elengedhetetlen.

A szerződés teljesítésének kötelezettségén alapuló adatkezelés jogalapja:

–          szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]

–          Mt. 11. §; 158. §; 229. §; 274. §

Adatok forrása

érintett megrendelő, árajánlatkérő

Adatokat megismerheti

–          Kópis Klaudia, ügyvezető

–          könyvelést, bérszámfejtést, igényérvényesítést végző adatfeldolgozók

–          könyvvizsgálatra jogosult személy

–          mindenkori adatvédelmi felelős

Adattovábbítás, címzettek

–          A Vállalkozás a megrendelő, illetve megbízó adatait a bérszámfejtő, munkaügyi ellenőrzés során az illetékes kormányhivatal felé továbbítja.

–          Bűncselekmény gyanúja esetén a hatóság részére

–          szerverszolgáltató

Adatkezelési tájékoztatásért felelős

A tájékoztatás adásáért a Vállalkozás adatvédelmi felelőse felelős.

Adatkezelés időtartama

–          A Vállalkozás a szerződés teljesítésének kötelezettségén alapuló adatkezelés során tárolt adatokat a munkaviszony megszűnésétől számított 3 évig kezeli; munkaügyi per esetén annak időtartamával ez meghosszabbodik (Mt. 286. § (1) bekezdés).

–          Azokat az adatokat, amelyek kezelését adó- vagy társadalombiztosítási szabályok írják elő, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján a tárgyévet követő 8 teljes évet követően törli.

Adatok tárolásának helye

papír alapon zárható szekrényben, irattárban, valamint elektronikus fájl rendszerben

 

 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
 2. A tisztségviselő/munkavállaló jogi, anyagi és kártérítési felelősséggel tartozik azért, hogy a részére kiadott jelszót más számára nem adja át, más személyekkel nem osztja meg. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy jelszava illetéktelen személy tudomására jutott, ezt haladéktalanul köteles a rendszergazdának jelezni, aki azonnal törli a jelszót és az ahhoz tartozó jogosultságot.
 3. Azon a számítógépen, amelyen a megrendelések nyilvántartására alkalmazott program/adatbázis működik, a megfelelő biztonság érdekében jelszóval ellátott képernyővédő bekapcsolása kötelező, hogy őrizetlenül hagyott gép esetén se lehessen az adatokhoz hozzáférni.
 4. Felhasználói jelszóval rendelkező személy felügyelete nélkül az éppen üzemelő, bekapcsolt állapotú megrendelés nyilvántartó program/adatbázis nem maradhat.
 5. Személyes adatot ideiglenes tárolón nem lehet rögzíteni és tárolni. (floppy, CD, kivehető winchester stb.).
 6. Az elektronikusan rögzített adatokról rendszeresen és tervszerűen biztonsági mentéseket, archiválást kell végezni, ez a rendszergazda feladata a teljes adatbázisra nézve. A biztonsági mentéseket olyan gyakorisággal kell kivitelezni, hogy minden eshetőséget figyelembe véve, a lehető legkevesebb adatvesztés mellett bármikor folytatható legyen a megrendelés nyilvántartó program/adatbázis alkalmazása. A rendszergazda feladata az adatbiztonság megoldása is, szükség esetén az adatvisszaállítás, valamint a szerver és a titkosítása is.
 7. A számítógépeket, valamint az adatbázist tűzfallal és vírusvédelmi programmal is védeni kell. A levelezőprogramokat védeni kell a kéretlen elektronikus üzenetektől is. A Vállalkozásnál az adatbázis, a szerver és a számítógépek védelmének folyamatos biztosítása a rendszergazda feladata.
 8. A Vállalkozásnál bármely számítógép vírusfertőzésének gyanúja esetén a rendszergazdát haladéktalanul értesíteni kell, majd az ő előírásai szerint kell eljárni.
 9. A Vállalkozás informatikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatók meg. A Vállalkozás a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 1. A Vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 2. A Vállalkozás a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 3. A Vállalkozás az adatkezelés során megőrzi
 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 1. A Vállalkozás informatikai rendszere és hálózata védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
 2. Az adatokat keletkezésükkor, megfelelő minőségű (elsősorban információ technológiai) adathordozóra kell rögzíteni. Az adatok olvashatóságáért és pontosságáért az azokat felvevő, illetve rögzítő (leíró) személy felel.
 3. A számítástechnikai rendszert folyamatosan ellenőrizni és szükség szerint bővíteni kell. Az archív tárolás helyigényét, a rendezett tárolás feltételeit, a tűz – és fizikai megsemmisülés elleni védelem műszaki feltételeit biztosítani és karbantartani kell.
 4. Jogszabályváltozás, vagy egyéb ok miatt szükségessé váló módosítás esetén az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat módosítását, korszerűsítését, továbbá a karbantartást az adatvédelmi tisztviselő végzi.
 5. Az új belépők adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatását adatvédelmi felelős végzi.
 6. Az új belépők részére ezen szabályzat elektronikus vagy nyomtatott formában érhető el, a benne foglaltaknak való tájékoztatás megtörténtét és tudomásulvételét írásban kell rögzíteni.
 7. Változások esetén az adatvédelmi tisztviselő a belső informatikai rendszeren belül vagy egyéb tájékoztatási formában értesít minden érintett dolgozót. Jelentősebb jogszabályi változtatások esetén átfogó tájékoztatást jogi végzettségű szakembernek kell tartania.

 

 1. Adatvédelmi incidensek kezelése
 2. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)
 3. Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a Vállalkozás ügyvezetőjének feladata.
 4. Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell.
 5. Amennyiben a Vállalkozás ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a Vállalkozás ügyvezetőjét.
 6. A Vállalkozás munkavállalói és tisztségviselői kötelesek jelenteni a Vállalkozás ügyvezetőjének és az adatvédelmi felelősnek, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.
 7. Adatvédelmi incidens bejelenthető a Vállalkozás központi e-mail címén, telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.
 8. Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Vállalkozás ügyvezetője – az informatikai, pénzügyi és működési felelős bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést a jelen Szabályzat számú melléklet szerinti adatvédelmi incidenskezelési szabályzat alapján, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:
 9. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
 10. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
 11. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
 12. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
 13. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
 14. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.
 15. Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén jelen Szabályzat számú melléklete szerinti adatvédelmi incidens kivizsgálási lap segítségével az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását
 16. Adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni (jelen Szabályzat számú melléklete) az alábbi tartalommal:
 17. a) az érintett személyes adatok körét,
 18. b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 19. c) az adatvédelmi incidens időpontját,
 20. d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
 21. e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
 22. f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 23. A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

 

 1. Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek
 2. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségein.

 

22.1     Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

 1. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
 2. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.
 3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a GDPR-ban írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.
 4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 5. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a GDPR-ban írt esetekben díj számítható fel.
 6. A részletes szabályok a GDPR 12. cikke (Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések) alatt találhatók.

22.2     Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

 1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell (Rendelet 13-14. cikk):
 • az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről;
 • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről
 • a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;
 • jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
 • a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik –, illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
 • adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.
 1. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:
 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 • az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, 9. cikk (2) bekezdés a) pont];
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír [Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdés].
 1. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

22.3     Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

 1. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátka a következő információkat:
 • az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 • adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás
 • a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
 • a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
 • a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
 1. Az adatkezelő a fentiek szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:
 • a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
 • ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 • ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.
 1. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
 2. Az előzőekben leírtakat nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
 • az érintett már rendelkezik az információkkal;
 • a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
 • az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
 • a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia (Rendelet 14. cikk)

22.4     Az érintett hozzáférési joga

 1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon (GDPR 15. cikk):
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 1. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
 2. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait (Rendelet 15. cikk).

22.5     A helyesbítéshez való jog

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat / számú melléklet/.
 2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is [GDPR 16. cikk].

22.6     A törléshez való jog – az „elfeledtetéshez való jog”

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha [Rendelet 17. cikk]: / számú melléklet/
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja [6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagy 9. cikk (2) bekezdés a) pont];
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre [21. cikk (1) – (2) bekezdés],
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor [8. cikk (1) bekezdés].
 1. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 2. Az előző két pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 35. pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (Rendelet 17. cikk).

22.7     Az adatkezelés korlátozásához való jog

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a jelen Szabályzat számú mellékletében található kérelem minta segítségével kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek (Rendelet 18. cikk).
 2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 1. Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 2. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az előző pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja (Rendelet 18. cikk).
 3. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

22.8     A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Helyesbítés iránti kérelem minta jelen Szabályzat 22. számú mellékletében, törlési kérelem minta jelen Szabályzat 23. számú mellékletében található.

E szabályok a GDPR 19. cikke alatt találhatók.

22.9     Az adathordozhatósághoz való jog

 1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
 • az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.
 1. A fenti esetekben az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.
 2. A Vállalkozás adatkezelői tevékenységének jogszerűségez jogszabályban foglalt jogi kötelezettségek alapján, a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének c), d) és e) alapján történik, valamint az adatkezelés nem automatizált formában történik, azért ezekben az esetekben az adathordozhatósághoz való jog nem illeti meg az érintettet.
 3. Az adathordozhatóságra és továbbításra irányuló kéréseket a Vállalkozás adatvédelmi tisztviselőjének címzett kérelemben kell megfogalmazni
 4. Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A részletes szabályokat a GDPR 20. cikke tartalmazza.

22.10   A tiltakozáshoz való jog

 1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont] közérdeken, közfeladat végrehajtásán, vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 3. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
 4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. A tiltakozásra vonatkozó kérelem minta jelen Szabályzat számú mellékletében található.
 5. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség [Rendelet 21. cikk].

22.11   Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené [Rendelet 22. cikk].
 2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 1. Az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

22.12   Korlátozások

 1. Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (GDPR 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.
 2. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:
 • nemzetbiztonság;
 • honvédelem;
 • közbiztonság;
 • bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
 • az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
 • a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
 • a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
 • az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
 • az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
 • polgári jogi követelések érvényesítése.
 1. Az előző pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket tartalmaznak legalább:
 • az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
 • a személyes adatok kategóriáira,
 • a bevezetett korlátozások hatályára,
 • a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó garanciákra,
 • az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
 • az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
 • az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
 • az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját (Rendelet 23. cikk).

22.13   Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről, mely tájékoztatás minta jelen Szabályzat számú mellékletében található. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket (Rendelet 34. cikk):
 • az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
 1. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

22.14   Visszavonási jog

 1. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

22.15   Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

 1. Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet (Rendelet 77. cikk).
 2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

22.16   A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben (Rendelet 78. cikk).
 2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
 3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
 4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

 

 

 

22.17   Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem a Rendeletnek megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait [Rendelet 79. cikk].
 2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

 

22.18   Kártérítés és sérelemdíj

 1. Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt nem terheli felelősség.
 2. Záró rendelkezések
 3. A Szabályzat megállapítására és módosítására a Vállalkozás Országos Elnöksége jogosult.
 4. E Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a Vállalkozás valamennyi munkavállalójával (foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló szerződésekben elő kell írni, hogy betartása és érvényesítése minden közalkalmazott és munkavállaló (foglalkoztatott) lényeges munkaköri kötelezettsége. A munkaszerződési kikötés mintája jelen szabályzat számú melléklete tartalmazza.
 5. Jelen Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a korábbi Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat hatályát veszti.

 

 

Budapest, 2022. szeptember 18.